Regulamin sklepu

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę i skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 • Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • „Regulamin” – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
 • „Usługodawca” – Kinga Kubicz, adres do korespondencji: ul. Tuwima 8a/12, 76-200 Słupsk; adres e-mail: office@qbeech.com;
 • „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie Internetowym;
 • „Sklep Internetowy” – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.qbeech.com/sklep
 • „Formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów oferowanych w Sklepie Internetowym do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności, a także podanie ewentualnego kodu rabatowego;
 • WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 • Cena produktów widoczna w Sklepie Internetowym podana jest w Złotych Polskich i zawiera podatki.
 • Proces zakupu rozpoczyna się od wyboru i określenia ilości produktów dostępnych w Sklepie Internetowym poprzez dodanie ich do elektronicznego koszyka.
 • Dokonanie zakupu wymaga wypełnienia Formularza Zamówienia poprzez wybór sposobu płatności oraz podanie imienia i nazwiska płatnika, a opcjonalnie nazwy (firmy) i NIP przedsiębiorcy, nr telefonu oraz adresu do korespondencji, celem wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 106e pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Ponadto wymagane jest podanie adresu dostawy do wysyłki zakupionych produktów, a także wyrażenie zgody na:
 • przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności;
 • w przypadku zakupu treści cyfrowych (np. zdjeć) – otrzymanie produktu przed upływem terminu do odstąpienia do umowy;

Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność danych, które podaje w Formularzu Zamówienia.

 • W przypadku woli Klienta skorzystania z posiadanego kodu rabatowego upoważniającego go do otrzymania rabatu na dokonywany zakup, Klient ma obowiązek podania kodu w dedykowanym miejscu na Formularzu Zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 • Po zawarciu umowy sprzedaży Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej:
 • potwierdzenie złożonego zamówienia,
 • pouczenie o prawie i skutkach odstąpienia od umowy,
 • aktualną treść Regulaminu,
 • wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zgodny z Załącznikiem nr 1,
 • linki do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga od Klienta:
 • dysponowania jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, macOS Safari lub Chrome Android w aktualnej i stabilnej wersji;
 • posiadania konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • dostępu do Internetu (łącze min. 0,5 Mb/s);
 • DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
 • Aktualne dostępne metody i terminy dostawy wyświetlane są każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Aktualne dostępne metody płatności wyświetlane są każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Usługodawca przewiduje w szczególności następujące metody płatności, ale mogą one ulegać zmianie:
 • płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę po zawarciu umowy sprzedaży;
 • płatność za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
 • płatność gotówką w siedzibie usługodawcy
 • Przewidywany termin realizacji zamówienia wyświetlany jest każdorazowo na stronie danego produktu w Sklepie Internetowym. W szczególnych przypadkach losowych, Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • Każde zamówienie może być przez Klienta anulowane do chwili jego wysłania przez Usługodawcę. W przypadku anulowania zamówienia, które zostało już opłacone przez Klienta, Usługodawca zwróci otrzymane środki w terminie 14 dni od dnia ich wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, może przed upływem terminu zostać wysłane listem poleconym na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
 • Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem na adres Usługodawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych (np. zdjęć), o którym mowa w niniejszym rozdziale, nie przysługuje konsumentowi, jeżeli za jego wyraźną zgodą otrzymał on przedmiot umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgoda konsumenta wyrażana jest poprzez zaznaczenie checkboxa przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży usługi (np. konsultacji indywidualnych), o którym mowa w niniejszym rozdziale, nie przysługuje konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Zgoda konsumenta wyrażana jest poprzez zaznaczenie checkboxa przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • REKLAMACJE
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów z umową, Klient może złożyć reklamację, korzystając z formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i wysyłając go pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, a odpowiedź zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres.
 • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca wymieni reklamowany produkt na wolny od wad. W przypadku, gdy wymiana produktu nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty lub obniżenie ceny, w zależności od wniosku Klienta i decyzji Usługodawcy.
 • NEWSLETTER
 • Usługodawca oferuje elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługobiorcy informacji o oferowanych produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym („Newsletter”).
 • Zapisanie się na Newsletter jest bezpłatne, dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych Klienta.
 • Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, lub zrezygnować z usługi postępując zgodnie z informacją umieszczoną w stopce każdego Newslettera lub kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Klienta. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta są gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co znajduje wyraz w sporządzonej i przestrzeganej przez Usługodawcę Polityce Prywatności.

 • INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail ważne jest, by Klient zaopatrzył swoje urządzenie w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta. Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę różnorodnych, nowoczesnych technologii „obronnych”, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 • W zakresie stosowanej przez Usługodawcę polityki ochrony prywatności oraz informacji o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Usługodawca odsyła do Polityki Prywatności.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Usługodawca może zmienić treść Regulaminu.
 • Usługodawca zapewnia nieodpłatnie dostęp do aktualnej treści Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży po adresem: office@qbeech.com
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej;
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
 • Regulamin wchodzi w życie 24.03.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………….

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących produktów:

1…………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………..

(data złożenia oświadczenia i podpis konsumenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego

Formularz reklamacji

………………………………………………

data, miejscowość

…………………………………………

Imię i nazwisko

…………………………………………

…………………………………………

Adres do korespondencji

………………………….

REKLAMACJA

Nr zamówienia: …………………………………. Data nabycia produktu:…………………………………….

Nazwa reklamowanego produktu: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Opis niezgodności produktu z umową: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

W związku z powyższym:

(*proszę zaznaczyć właściwy punkt)

 • żądam wymiany produktu na nowy;
 • żądam obniżenia ceny produktu o kwotę ………………zł (słownie ……………………) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres;
 • odstępuję od umowy i żądam zwrotu …………………zł (słownie………………………………

……………………………………………. na podane poniżej konto lub adres;

Konto bankowe nr: …………………………………………………………………………….. lub przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ……………………………………………………………………………..

…………………………………..

podpis konsumenta

Przewiń do góry